Υπηρεσίες Στρατηγικού Μάρκετινγκ

Για να μετατρέψουμε τις ιδέες σε στρατηγικές και τις στρατηγικές να τις κάνουμε πράξη, προτείνουμε συχνά ένα δομημένο Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ. Αυτό θα συμπεριλάμβανε μία πλήρης αξιολόγηση των πελατών και ανάλυση των ανταγωνιστών, στρατηγικές προϊόντων και τιμολόγησης, τμηματοποίηση αγοράς και στρατηγικές τοποθέτησης καθώς επίσης και σαφείς δραστηριότητες που αφορούν τη στοχευμένη προώθηση, την παρουσίαση και τις δημόσιες σχέσεις. Το Μάρκετινγκ μπορεί να αποβεί πολύ αποδοτικό με την προϋπόθεση ότι είναι σωστά εστιασμένο, και το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ παρέχει αυτή τη δυνατότητα εστίασης.

Ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ διαφέρει στοιχειωδώς από ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο καθώς διερευνά σε βάθος τη λειτουργία του Μάρκετινγκ. Η ομοιότητά τους έγκειται στο «στρατηγικό» στοιχείο- ειδικότερα συνδέοντας μεταξύ τους στόχους, στρατηγικές και τακτικές με μετρήσεις, παρακολουθήσεις και ελέγχους για την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής.

Τα σημεία έναρξης για ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι συχνά μία Ανάλυση S.W.O.T (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) και μία Ανάλυση M.O.S.T.

 • Αποστολή Μάρκετινγκ

 • Έλεγχος Μάρκετινγκ

 • Τμηματοποίηση αγοράς

 • Στρατηγικές Τοποθέτησης

 • Μείγμα Μάρκετινγκ

 • Στρατηγικές προϊόντος και εμπορικού σήματος

 • Στρατηγικές τιμολόγησης

 • Δίκτυα Διανομής

 • Στρατηγικές Διαφήμισης

 • Στρατηγικές Προώθησης Πωλήσεων

 • Στρατηγικές Διαδικτυακού Μάρκετινγκ

 • Στρατηγικές Δημόσιων Σχέσεων

 • Στόχοι και Στρατηγικές συνολικού Μάρκετινγκ

 • Τακτικές, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις Μάρκετινγκ

 • Προϋπολογισμοί Μάρκετινγκ

 • Παρακολούθηση και Έλεγχος διαδικασιών

 • Εφαρμογή μεθόδων